cz en
YouTube
Ceník a rezervace › Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

platné pro všechny výlety a akce pořádané průvodci skupiny CzechTrack v roce 2015 a rocích následujících. Tyto podmínky jsou součástí dokladu o zaplacení každého výletu a svým podpisem  prohlašujete, že jste se s nimi seznámili.

SMLUVNÍ VZTAH A RUČENÍ

Účastníkem výletu nebo akce s nárokem na poskytování služeb se stáváte až po zaplacení ceny v plné výši. Pokud se tak nestane, je průvodce CzechTrack oprávněn vyřadit účastníka z výletu nebo akce.

Průvodci CzechTrack neručí za nepříznivé následky neodvratitelných přírodních, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůžou ovlivnit. Výlohy a škody vzniklé z těchto případů nemůžeme účastníkům uhradit a to ani v případě, že k nim dojde i před odjezdem, který je možné v jejich důsledku jako krajní možnost úplně zrušit. V takovém případě Vám samozřejmě přijatou zálohu, sníženou o již prokazatelně realizované výdaje, vrátíme. V NAVŠTĚVOVANÝCH PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH NEMŮŽEME GARANTOVAT VÝKLAD MÍSTNÍHO PRŮVODCE VE VÁMI VYBRANÉM JAZYCE. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VÁM NÁŠ PRŮVODCE OPATŘÍ V POKLADNĚ OBJEKTU PODROBNÝ PSANÝ TEXT V JAZYCE, VE KTERÉM JSTE SI VÝLET ZAKOUPILI

Průvodci CzechTrack též neručí za majetek účastníků v případě zničení, poškození, ztráty či krádeže, ani za jejich zdraví. V průběhu výletu nebo akce ale vyvinou průvodci maximální úsilí, aby tato rizika co nejvíce omezili. Účastníci jsou proto POVINNI DODRŽOVAT POKYNY PRŮVODCE A ZAJISTIT DOPORUĆENOU VÝBAVU NA DANÝ VÝLET ČI AKCI. 

Nutná změna programu v průběhu výletu či akce je vyhrazena a je v pravomoci průvodce CzechTrack.

OBJEDNÁNÍ VÝLETU NEBO AKCE A PODROBNÉ POKYNY

Závazné objednání výletu nebo akce snadno provedete na našich webových stránkách. Důležité: Nikdy nezapomeňte uvést kontaktní telefon (nejlépe mobilní) a email, abychom Vás mohli  kontaktovat.

Po odeslání poptávky Vás do dvou pracovních dnů budeme kontaktovat. Podrobné pokyny k výletu nebo akci Vám zašleme na email. O změně e-mailové adresy nás prosím nezapomeňte včas informovat.

Uhrazením celé ceny výletu nebo akce, dáváte najevo svůj souhlas s jejím obsahem a souhlasíte se všemi obchodními podmínkami, tak jak je popsáno.

CENA

Vyhrazujeme si právo snížit na poslední chvíli cenu výletu nebo akce tak, aby byla vyšší pravděpodobnost jeho naplnění v případě, že je jeho konání ohroženo z důvodu malého počtu přihlášených.

Ceny výletů a akcí jsou kalkulovány se značným předstihem. Může se stát, že z objektivních příčin (např. dramatické zdražení pohonných hmot, zvýšení nákladů spojených s dopravou, zvýšení směnného kurzu apod.) dojde i ke zvýšení ceny výletu či akce. Přesáhne-li zvýšení ceny výletu či akce 10%, má klient právo do 5 dnů od oznámení této skutečnosti stornovat výlet. Neučiní-li tak, předpokládá se, že se zvýšením ceny souhlasí. O zvýšení ceny zájezdu jsme povinni Vás písemně informovat nejpozději 21 dnů před plánovaným výletem či akcí.

STRAVOVÁNÍ

U každého výletu je uvedeno co zahrnuje. Většinou je v ceně pouze snídaně a ostatní stravu si hradí účastníci sami. Vždy víme kam zajít a rádi Vám poradíme.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování v penzionech či horských chatách je většinou na dvoulůžkových pokojích. Postele jsou vybaveny lůžkovinami. Pokud budete mít jiné individuální požadavky na ubytování,  lze se domluvit.

POJIŠTĚNÍ

KAŽDÝ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍK BY MĚL MÍT ŘÁDNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ, které je nezbytnou podmínkou pro účast na našich výletech. Podrobnější informace jsou uvedeny u každého výletu.

ODHLÁŠENÍ ZE ZÁJEZDU 

  • Svou účast na výletu máte právo bez udání důvodu kdykoli zrušit.
  • Zrušení cestovní smlouvy/závazné rezervace je nutné PÍSEMNĚ poslat poštou nebo e-mailem ihned po vzniku důvodu ke zrušení Vaší účasti na zájezdu.

 

CESTOVNÍ DOKLADY

Každý účastník výletu musí mít platný cestovní doklad. Jsou-li pro cestu nutná víza, je povinností je mít  při sobě. 

ZODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU

Každý se účastní akce dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Průvodce je oprávněn zakázat individuální program, popř. vyloučit účastníka z části programu, pokud jeho zdravotní stav, zkušenosti či vybavení neodpovídají jeho náročnosti. Ve zcela mimořádných případech (vulgární chování vůči ostatním účastníkům či místním obyvatelům, soustavné nedodržování pokynů personálu a z něj plynoucí narušování programu výletu či akce, nadměrná konzumace alkoholu či užívání drog, kriminální delikty apod.) může být účastník ponechán svému osudu či předán vyšetřovacím orgánům Policie ČR. S ohledem na momentální fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků, nepříznivé počasí a další okolnosti může průvodce plánovaný program omezit, zrušit či jej nahradit programem jiným..

ZRUŠENÍ ZÁJEZDU, ZMĚNA TERMÍNU

CzechTrack má právo zrušit výlet v případě nedosažení minimálního počtu účastníků nutného pro realizaci akce. Zrušení výletu Vám oznámíme co nejdříve, jak jen to bude možné – nejpozději však 7 dnů před plánovaným zahájením výletu. V případě zrušení výletu Vám nabídneme náhradní termín + bonus.

REKLAMACE

  • CzechTrack odpovídá za porušení závazků vyplývajících z výše uvedených smluvních podmínek. PŘÍPADNÉ STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY MUSÍ BÝT ŘEŠENY IHNED PO SKONČENÍ VÝLETU ČI AKCE  ZA PŘÍTOMNOSTI PRŮVODCE  NEBO  ZÁSTUPCE NAŠÍ SPOLEČNOSTI. STÍŽNOSTI UPLATNĚNÉ POZDĚJI NEBUDOU AKCEPTOVÁNY JAKO DŮVOD K REFUNDACI PLATBY.

  • ŽÁDÁME KLIENTY, ABY SE PO CELOU DOBU VÝLETU NEODDĚLOVALI OD SKUPINY A DBALI POKYNŮ SVÉHO PRŮVODCE. ODDĚLENÍ SE OD SKUPINY A PŘÍPADNÉ PŘERUŠENÍ VÝLETU NENÍ DŮVODEM K REFUNDACI PLATBY. Uplatnění reklamace na místě umožní odstranění vady okamžitě, příp. nalezení vhodného řešení. Při uplatňování reklamace uvede zákazník své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavku a dle možnosti předloží skutečný stav. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne prokazatelného uplatnění. V případech, kdy je reklamace oprávněná, je možné poskytnout zákazníkovi náhradní služby, případně poskytnout přiměřenou slevu. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí.